BOHN 25316401

Motor 1.5 HP 1140 RPM 208/230/460V 3PH 5/8 Shaft Rev